Úplná pravidla a podmínky akce „Sbírej dino vajíčka“ dále jen („AKCE“) v OC Futurum Hradec Králové

Pořadatelem a organizátorem akce je Dovastex s.r.o., se sídlem Březinova 657/43, 616 00 Brno, IČ: 02104946DIČ: CZ02104946, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89535.

Akce probíhá ode dne 18. 10. 2017 do dne 22. 10. 2017 („trvání akce“) („trvání akce“) v prostoru obchodního centra OC Futurum Hradec Králové, Brněnská 1 825/23a, 500 09, Hradec Králové (dále jen „OC“)

Pravidla akce:

  • Zákazníci se musí registrovat na www.dinotour.cz, kde vyplní registrační formulář a souhlasí s využitím vyplněných kontaktů k marketingovým účelům a také s pravidly soutěže.
  • Zákazníci sbírají dino vajíčka v podobě QR kódů rozmístěných po celém obchodním centru pomocí QR čtečky ve svém mobilním telefonu.
  • Termín trvání soutěže je od 18. 10. 2017 do 22. 10. 2017. Po dobu trvání akce mají možnost nasbírat celkem 75 unikátních bodů.
  • Dino vajíčka (QR kódy) v počtu 15 kusů jsou rozmístěny po celém obchodním centru a jejich pozice jsou během trvání soutěže měněny.
  • Pět (5) zákazníků s největším počtem bodů vyhraje jeden z pěti (5) tematických dárkových balíčků. Výhra bude předána osobně zákazníkovi zaměstnancem OC.
  • Z účasti na celé akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na akci.
  • vyplněním registračního kuponu dáváte souhlas k využití Vašich osobních údajů k marketingovým účelům obchodního centra

Na získání výhry není právní nárok.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s výhrami nebo dárky z této akce. Výhry ani dárky nelze vyplatit alternativně v hotovosti.

Vymáhání výhry nebo dárku soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, vyloučeno. Pokud si výherce výhru nebo dárek nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru nebo dárek zaniká.

Pořadatel akce má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se akce dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit akci.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.

Účastí na akci dává účastník v souladu se zákonem č. 101 /2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem předání ceny v akci a pro marketingové účely organizátora a pořadatele a stane-li se výhercem, též s jejich zveřejněním v rozsahu: jméno, příjmení, případně obec bydliště na webové stránce. Účastí na akci dává účastník rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na soutěžním kupónu pořadatelem coby správcem osobních údajů po dobu 10 let od skončení akce za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Účastník akce si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.

Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora i všech spolupracujících agentur (např. M2C), společností a osoby jim blízké. Z akce jsou vyřazeni tedy i zaměstnanci dlouhodobých nájemců obchodního centra. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká cena se neodevzdá.